Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Stadgar för Sollentuna Gammaldansförening

med hemort i Sollentuna
Organisationsnummer: 814800-4669
Bildad 1972.

Stadgar har antagits 1972 vid årsmöte den 22 september.

Reviderade vid årsmöte: 1974 och 1975, 1979, 1999 och 2000, 2007,
2012 och 2013, 2015 och 2016

Stadgarna är helt omarbetade och beslutade vid årsmöte 2020


MÅLSÄTTNING

§ 1. Ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som bedriver dansverksamhet.
Föreningen anordnar danskvällar för social gemenskap och för att sprida intresse för dans. Genom att anordna gammaldanskvällar bevarar föreningen gammaldansen och dess musik.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 2. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 3. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen.
Vid konstituerande möte utser styrelsen firmatecknare och beslutar om rätten att teckna föreningens konton.

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 5. Tolkning av stadgar
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 6. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 60 dagars mellanrum, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.
För ändring krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster stödjer förslaget.

§ 7. Upplösning av föreningen
Denna förening får inte upplösas med mindre än att 3/4 av närvarande medlemmar beslutar detta. För upplösning av förening krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 60 dagars mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Enligt årsmötesbeslut ska eventuell behållning lämnas till annan dansförening, annan kulturell förening eller till en allmännyttig fond.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 8. Medlemskap

 • Föreningen är öppen för alla fysiska personer som följer föreningens stadgar.
 • Medlemsavgiften avser kalenderår.
 • Medlemskap erhålles när medlemsavgiften är inbetald och finns på föreningens konto.
 • Medlemsavgiften för innevarande år ska vara betald före årsmötet.
 • Medlem som inte har betalat in medlemsavgiften enligt föregående punkt, anses att på egen begäran ha lämnat föreningen. Medlem kan muntligt eller skriftligt begära utträde ur föreningen.
 • Medlem har rätt att delta i sammankomster som styrelsen anordnar och har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Det åligger varje medlem att rätta sig efter föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan.
 • Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Genom sitt medlemskap ges samtycke att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter, på ett sådans sätt som fordras, för att bedriva verksamheten enligt dessa stadgar samt gällande svensk lag.
 • Hedersmedlem ska ha verkat inom Sollentuna Gammaldansförening och åstadkommit något särskilt som haft stor ekonomisk eller social betydelse för föreningen.
  Hedersmedlem utses av årsmötet med motiverat förslag av styrelse eller medlem.
  Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 9. Uteslutning
Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller på annat sätt brutit mot föreningens stadgar. Innan beslut ska medlemmen skriftligen informeras om de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Efter att ha erhållit informationen har medlemmen 14 dagar på sig att inkomma med yttrande. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut och beslutsmotivering skall skriftligen meddelas den berörde.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 10. Tidpunkt, kallelse
Årsmöte hålls senast den sista mars. Kallelse, jämte förslag till föredragningslista och styrelsens skriftliga yttrande till inkomna motioner från medlemmar, ska senast fyra veckor före mötet meddelas medlemmarna via e-post, eller via brev.
Fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast i möteslokalen vid tidpunkten för årsmötet.

§ 11. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

§ 12. Deltagande och rösträtt
Medlem som har betalat medlemsavgiften för innevarande år har rösträtt på årsmöte.
Röstning får inte ske genom ombud.
För att ha rätt att delta på årsmötet ska medlemsavgiften finnas på föreningens konto senast 3 bankdagar före årsmötet eller betalats kontant innan årsmötet börjar.

§ 13. Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14. Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop eller votering (omröstning), om sådan begärs.
Votering ska ske med handuppräckning, eller slutna sedlar om så begärs.
Vid val väljs de som fått flest röster. Vid övriga beslut krävs minst hälften av antalet avgivna röster, förutom vid beslut enligt 6 § och 7 § som har högre krav.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.

§ 15. Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.

§ 16. Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  I detta beslut får styrelsen inte delta.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsår.
 13. Val av:
  1. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år, varvid vartannat år ordförande särskilt utses.
  2. två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
  3. två revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år.
   I detta val får styrelsemedlemmar inte delta.
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ska utses till sammankallande. Styrelsemedlem är inte valbar.
 14. Övriga frågor som anmälts under punkt 4.
 15. Mötets avslutande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas på årsmötet.

§ 17. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna anser det påkallat eller då minst 10 % av medlemmarna har inlämnat skriftlig begäran härom och där ska skälen framgå.
När styrelsen mottagit sådan begäran ska styrelsen senast inom tre veckor utlysa sådant möte att hållas inom tre månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet via e-post, eller via brev.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 12 §.

VALBEREDNINGEN

§ 18. Sammansättning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen kontaktar dem vars mandattid utgår. Valberedningen tar fram förslag på röstberättigade medlemmar till styrelse och förslag till revisorer.

REVISORER

§ 19. Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens verksamhetsberättelse och räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.
Revisorerna ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 20. Sammansättning
Styrelsen består av 6 ledamöter som väljs på två år, varvid ordförande särskilt utses av årsmötet. Därutöver väljs 2 suppleanter på ett år.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, klubbmästare och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe.
Styrelsen får till möte adjungera annan person. Adjungerad person saknar rösträtt.

§ 21. Styrelsens åliggande
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Ordföranden är föreningens representant och ska leda styrelsens arbete.
Det åligger styrelsen att:

 • tillse att för föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 19 §,
 • förbereda årsmöte.

§ 22. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna har begärt det.
Är styrelsen inte fulltalig går suppleant in som ledamot vid mötet.
Suppleant är endast röstberättigad om denne ersätter frånvarande/vakant ledamot.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter är kallade.
För alla beslut krävs att minst tre röstberättigade är ense om beslutet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande styrelsemötet.
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Reservation ska antecknas i protokollet.